Úpadek a oddlužení

Úpadek a oddlužení

Stále více lidí se dostává do spirály půjček a dluhů

Stále častěji se na naši kancelář obracejí klienti, kteří se dostali do tíživé finanční situace, nezvládají již splácet své závazky vůči věřitelům a bojí se tak oprávněně o svou budoucnost.

Dne 1. ledna 2008 vešel v platnost zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a jeho způsobech řešení, takzvaný insolvenční zákon. Tento zákon dává novou velkou možnost řešení problémů jak všem dlužníkům, tak i věřitelům. Podle toho, zda se jedná fyzickou či právnickou osobu, o fyzickou osobu podnikatele či nepodnikatele, zákon také rozličně vysvětluje pojem úpadku a dává tak různé možnosti jeho řešení.

Velmi často jsme našimi klienty dotazováni, jakým způsobem mají řešit své dluhy, co je to konkurz, co je to oddlužení a jaký je mezi tím rozdíl.

Oddlužení je totiž zcela nový a velmi často používaný institut, který, stejně tak jako konkurz, umožňuje řešit úpadek či hrozící úpadek. Jeho specifikou je ale především to, že je určen pouze pro subjekty nepodnikatelské a zákon přitom nerozlišuje, zda se jedná o fyzické či právnické osoby. Z charakteru jeho závazků musí být zřejmé, že dlužník své dluhy nemá z podnikatelské činnosti. Podstata oddlužení spočívá především v tom, že dlužník je povinen v rámci oddlužení poskytnout věřitelům, kteří přihlásili své pohledávky do oddlužení plnění minimálně ve výši třiceti procent jejich pohledávek. Po skončení oddlužení pak může být dlužník osvobozen jak od placení pohledávek, které byly zahrnuty do oddlužení (v rozsahu, v jakém nebyly v jeho rámci uspokojeny), tak od pohledávek, které nebyly přihlášeny do oddlužení vůbec. Je určeno především těm dlužníkům, kteří mají pravidelný příjem, ze kterého mohou plnit své závazky vůči věřitelům. Pro tyto osoby je určeno především oddlužení formou splátkového kalendáře, na základě kterého je dlužník povinen po dobu pěti let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo exekucí uspokojeny přednostní pohledávky, a to podle poměru jejich pohledávek způsobem určeným v rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení oddlužení. Druhou formou oddlužení je zpeněžení majetkové podstaty, kdy insolvenční správce zpeněží majetek, který dlužníkovi náleží v době schválení oddlužení. Do majetkové podstaty již ale nenáleží majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky oddlužení.
Na rozdíl od konkursu dlužníkovi zůstávají zachována dispoziční práva s majetkem, náležejícím do majetkové podstaty a po skončení oddlužení se dlužník osvobozuje od placení svých závazků.

V případě řešení úpadku konkurzem není podstatné, zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu, podnikatele či nepodnikatele. Je třeba si ale uvědomit, že následky konkursu jsou pro dlužníka mnohem tvrdší, než následky oddlužení. V rámci konkursu je prodán bez omezení veškerý majetek dlužníka a jsou do něj zahrnuty veškeré úspory dlužníka. Nejpodstatnějším rozdílem je to, že v případě, kdy v rámci konkursu nedojde k úplnému uspokojení pohledávek věřitelů, pak na rozdíl od oddlužení, ve kterém je dlužník od placení zbytku svých dluhů osvobozen (v případě, že o tomto k návrhu dlužníka soud rozhodne), v konkursu za své dluhy dlužník odpovídá až do jejich zaplacení. Tedy stejně jako v exekuci mohou být tyto dluhy po dlužníkovi vymáhány až do smrti, což se týká především v případě konkurzu fyzických osob. U osob právnických je situace jednodušší, neboť zrušením konkurzu zpravidla právnická osoba výmazem z obchodního rejstříku zaniká , tedy přestane existovat a věřitelé tak nemají po kom dále své pohledávky vymáhat.

Nelze, než doporučit, aby klient, který má závazky, jež není schopen splácet, neotálel s řešením svých problémů, vyhledal odbornou právní pomoc a zamezil tak negativním dopadům v podobě exekučních a jiných řízení.

Kam dál?

Specializujeme se naZobrazit všechny služby

 • Obchodní právo
 • Trestní právo
 • Občanské právo
 • Pracovní právo
 • Právo obchodnách společností
 • Začátek podníkání
 • Stavební právo a nemovitosti
 • Zajištění úhrady kupní ceny
 • Advokátní úschova na zvláštním účtu
 • Zajišťování pohledávek
 • Řešení sporů
 • Vymáhání pohledávek včetně

Na co se nás často ptáte?Pročtěte si ostatní články v naší poradně

K rozhodčím nálezům

Poměrně často se na naši kancelář obracejí klienti, kteří se osobně setkali s tím, že čelí nebo čelili rozhodčí žalobě v rámci tzv.rozhodčího řízení..

Zobrazit celý článek

Úpadek a oddlužení

Přibývá lidí, kteří se dostali do tíživé finanční situace, nezvládají již splácet své závazky vůči věřitelům a bojí se tak oprávněně o svou budoucnost..

Zobrazit celý článek