K rozhodčím nálezům

Simulace mezinárodního rozhodčího řízení ve sporu z koupě zboží. V soudní místnosti Právnické fakulty Univerzity Palackého.

Simulace mezinárodního rozhodčího řízení ve sporu z koupě zboží. V soudní místnosti Právnické fakulty Univerzity Palackého.

Poměrně často se na naši kancelář obracejí klienti, kteří se osobně setkali s tím, že čelí nebo čelili rozhodčí žalobě v rámci tzv.rozhodčího řízení. Jde o situace, kdy klienti v rámci uzavření smlouvy sjednali rozhodčí doložku a tím vyloučili z rozhodování příslušnost obecných soudů.

Samotné rozhodčí řízení má na rozdíl od řízení před obecnými soudy svá specifika a úskalí, a proto nepochybně vyžadují právní zastoupení dotčené strany. Máme za to, že není na místě se zde zabývat samotným rozhodčím řízením, v tomto smyslu je vhodné upozornit klienty na to, že je nezbytné neprodleně, po obdržení rozhodčí žaloby, vyhledat odbornou právní pomoc.

Samotnou kapitolou, a bohužel velmi častou v naší praxi je pak stav, když již klientovi byl doručen rozhodčí nález, který se tak stal exekučním titulem, stejně tak jako pravomocné rozhodnutí soudu. Rozhodčí řízení je zpravidla jednoinstanční, a tak se strana nemůže do rozhodčího nálezu řádně odvolat. V drtivé většině rozhodčích nálezů chybí poučení/není to bohužel pro rozhodce ze zákona povinné/v tom smyslu, že i rozhodčí nález lze napadnout, byť pouze prostřednictvím zvláštní žaloby na zrušení rozhodčího nálezu. Ohledně platnosti rozhodčích doložek probíhá neustále velmi živá diskuze mezi právními odborníky a rovněž jsou předmětem hledání a ustálení soudní judikatury na dané téma, když v poslední době se touto problematikou zabýval i Nejvyšší soud České republiky.

Na to, zda byla rozhodčí doložka sjednána platně má vliv značné množství faktorů a rovněž aktuální stav soudní judikatury. Ze všech těchto důvodů lze pouze doporučit, aby klient, kterému byl doručen rozhodčí nález, s jehož obsahem nesouhlasí, vyhledal odbornou právní pomoc a zamezil tak negativním dopadům vydaného rozhodčího nálezu. Pokud bude klient nečinný, bude s největší pravděpodobností v případě nesplnění si svých závazků z takového rozhodčího nálezu stižen exekučním řízením. Tato situace však nemusí nezbytně nastat, pokud advokát dospěje k závěru, že je zde reálná možnost dosáhnout zrušení rozhodčího nálezu, přičemž současně s podáním žaloby na zrušení rozhodčího nálezu je na místě požádat příslušný soud rovněž o odklad výkonu rozhodnutí rozhodčího nálezu, a to až do doby dokud obecný soud pravomocně nerozhodne o žalobě na zrušení tohoto rozhodčího nálezu. Nicméně tak, jak je v právním prostředí běžné, i zde má velký vliv na zdárné vyřešení problému, běh lhůt, a proto lze jen doporučit, aby klient neotálel s řešením svého problému. Přesto, že samotnou žalobu na zrušení rozhodčího nálezu lze podat ve lhůtě dostatečně dlouhé, a to 3měsíců ode dne jeho doručení klientovi, k samotnému nařízení exekuce může dojít v horizontu týdnů ode dne jeho doručení.

Kam dál?

Specializujeme se naZobrazit všechny služby

 • Obchodní právo
 • Trestní právo
 • Občanské právo
 • Pracovní právo
 • Právo obchodnách společností
 • Začátek podníkání
 • Stavební právo a nemovitosti
 • Zajištění úhrady kupní ceny
 • Advokátní úschova na zvláštním účtu
 • Zajišťování pohledávek
 • Řešení sporů
 • Vymáhání pohledávek včetně

Na co se nás často ptáte?Pročtěte si ostatní články v naší poradně

K rozhodčím nálezům

Poměrně často se na naši kancelář obracejí klienti, kteří se osobně setkali s tím, že čelí nebo čelili rozhodčí žalobě v rámci tzv.rozhodčího řízení..

Zobrazit celý článek

Úpadek a oddlužení

Přibývá lidí, kteří se dostali do tíživé finanční situace, nezvládají již splácet své závazky vůči věřitelům a bojí se tak oprávněně o svou budoucnost..

Zobrazit celý článek